ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมปัจจฉิมโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 4) ด้วย กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 4) เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ ในวันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Suvarnabhumi A&B Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel
กลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี