ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การสัมมนา ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้ที่สนใจประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 – 1 เมษายน 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล และกลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร