วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาโครงข่ายและกำหนดรูปแบบการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ที่เหมาะสม
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาจุดเชื่อมต่อ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 และแผนปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงโดยรอบ เพื่อรองรับการจราจรเข้าและออก
  3. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับการพัฒนาจุดเชื่อมต่อบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 พร้อมดำเนินการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)
  4. เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา การพัฒนาจุดเชื่อมต่อบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ที่มีลำดับสำคัญสูงรวมอย่างน้อย 2 แห่ง
  5. เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบ
    ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบ ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment: EIA) สำหรับจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ที่มีลำดับสำคัญสูงรวมอย่างน้อย 2 แห่ง
  6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง