ขอบเขตการศึกษา

  • งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และจัดทำแผนการปรับปรุงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9

  • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) จุดที่มีลำดับสำคัญสูงรวมอย่างน้อย 2 แห่ง

  • งานศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จุดที่มีลำดับสำคัญศูงรวมอย่างน้อย 2 แห่ง