การประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)